Potilaana sinulla on oikeuksia

Potilaan asema ja oikeudet

Potilaan oikeuksista säädetään laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa. Laki antaa sinulle oikeuden mm.

  • hoitoon pääsyyn hoitotakuun mukaisessa ajassa
  • hyvään kohteluun ja hoitoon yhteisymmärryksessä sinun kanssasi
  • käyttää suomen tai ruotsin kieltä, mahdollisuuksien mukaan muuta äidinkieltäsi
  • tietoon terveydentilastasi, hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista
  • tarkistaa omat potilaskertomustietosi ja tarvittaessa pyytää oikaisua niihin
  • terveystietojesi salassapitoon
  • mahdollisuuden keskusteluun hoitovaihtoehdoista
  • hoidosta kieltäytymiseen
  • hoitotahtosi toteutumiseen.

Finlex: Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
Potilaan oikeudet -esite 2012 (pdf, 191 kt)

Voiko hoidosta valittaa?

Mikäli hoidossasi ilmenee epäselvyyttä tai olet tyytymätön hoitoosi, asia kannattaa ottaa mahdollisimman pian puheeksi hoitavan lääkärin tai hoitohenkilökunnan kanssa. Asian selvittäminen hoidon kuluessa on helpompaa kuin jälkikäteen ja monia asioita voidaan vielä korjata tai muuttaa.

Tarvittaessa voit tehdä kirjallisen muistutuksen hoitoyksikkösi terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Johtajan on selvitettävä muistutuksessa kerrottu asia. Hänen on myös aina vastattava muistutuksen tekijälle kohtuullisessa ajassa, noin kuukauden sisällä.

Sinun on mahdollista tehdä myös kantelu valvontaviranomaisille, joita ovat hoitopaikkaasi valvova aluehallintovirasto ja Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto). Valvira käsittelee vain vakavia haittatapahtumia, kuten hoitovirheestä aiheutuneita vaikeita vammautumisia tai kuolemia.

Aluehallintoviraston verkkosivut
Valviran verkkosivut

Potilasvahingon sattuessa voit tehdä potilasvahinkoilmoituksen

Mikäli epäilet, että hoidon yhteydessä on tapahtunut potilasvahinko, voit tehdä hakemuksen Potilasvakuutuskeskukseen mahdollisen korvauksen saamiseksi. Korvausta on yleensä haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta tai hänen olisi pitänyt tietää sen sattumisesta.

Potilasvakuutuskeskus huolehtii Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta. Se ratkaisee potilasvahinkolain perusteella, onko vahinko potilasvakuutuksesta korvattava. Potilasvakuutuskeskus on vakuutuslaitos ja käsittelee vain vakuutusasioita.

Potilasvakuutuskeskus
Finlex: Potilasvahinkolaki (585/1986)

Potilasasiamies antaa tietoja oikeuksistasi

Jokaisella hoitolaitoksella on oltava potilasasiamies. Hän antaa tarvittaessa sinulle tai läheisellesi tietoa oikeuksistasi ja on velvollinen avustamaan muistutuksen, kantelun tai korvaushakemuksen teossa. Potilasasiamies ei kuitenkaan ota kantaa hoidon laatuun. Potilasasiamiehen yhteystiedot saat hoitolaitoksesta.